Thuật toán sắp xếp nhanh

3 năm ago in T
Sắp xếp nhanh (quicksort) là một thuật toán theo tư tưởng chia để trị, nó dựa trên thủ tục phân chia như sau: để chia một dãy ta chọn ...

Thuật toán sắp xếp vun đống

3 năm ago in T
Sắp xếp vun đống (heapsort) là một trong các phương pháp sắp xếp chọn. Ở mỗi bước của sắp xếp chọn ta chọn phần tử lớn nhất (hoặc nhỏ ...

Thuật toán sắp xếp trộn

3 năm ago in T
Sắp xếp trộn Thông tin chung Phân loại: Giải thuật sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Khác nhau Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ liệu: ...

Thuật toán sắp xếp chọn

3 năm ago in T
Sắp xếp chọn Thông tin chung Phân loại: Thuật toán sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Ngẫu nhiên Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ ...

Thuật toán sắp xếp chèn

3 năm ago in T
Sắp xếp chèn Thông tin chung Phân loại: Sắp xếp chèn Cấu trúc dữ liệu: Cấu trúc dữ liệu mảng Phức tạp thời gian: О(n2) Phức tạp dữ ...

Thuật toán sắp xếp nổi bọt

3 năm ago in S
Sắp xếp nổi bọt Thông tin chung Phân loại: Giải thuật sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Ngẫu nhiên Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ ...

Thuật toán sắp xếp so sánh

3 năm ago in T
Sắp xếp so sánh: Một thuật toán sắp xếp được gọi là sắp xếp so sánh nếu trong quá trình thực hiện thuật toán ta tiến hành so sánh các ...

Thuật toán sắp xếp ổn định

3 năm ago in T
Sắp xếp ổn định Một thuật toán sắp xếp được gọi là sắp xếp ổn định nếu sau khi tiến hành sắp xếp vị trí tương đối giữa các phần tử bằng ...

Thuật toán sắp xếp

3 năm ago in T
Khái niệm: Thuật toán sắp xếp là một thuật toán sắp xếp các phần tử của một danh sách (hoặc một mảng) theo thứ tự (tăng hoặc giảm). ...

Tìm kiếm nhị phân

3 năm ago in T
Khái niệm hiểu: Trong khoa học máy tính, thuật toán tìm kiếm nhị phân là một thuật toán dùng để tìm kiếm phần tử trong một danh sách đã ...

Tìm kiếm tuyến tính – Linear search

3 năm ago in T
Giải thuật Tìm kiếm tuần tự (tiếng Anh Sequential search) hay tìm kiếm tuyến tính (tiếng Anh linear search) là một kỹ thuật tìm kiếm ...

Network Layer – Tầng mạng mô hình OSI

3 năm ago in N
* Khái niệm: Tầng mạng (tiếng Anh: Network Layer) là tầng thứ ba trong bảy tầng của mô hình OSI. Tầng này chịu trách nhiệm đáp ứng các ...

POP – Post Office Protocol

3 năm ago in P
POP viết tắt của từ Post Office Protocol là một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện tử từ server mail, thông qua kết nối ...

DNS – Domain Name System

3 năm ago in D
* Khái niệm: DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet, ...