Mức truy cập private trong PHP

2 tháng ago in M
Mức truy cập private là thành phần chỉ dành riêng cho nội bộ của lớp, nghĩa là ta không thể truy xuất tới thành phần private ở lớp con ...

Header response parameters

2 tháng ago in H
Header response parameters là các thông số kèm theo khi server gửi kết quả về cho client.

Header request parameters

2 tháng ago in H
Header request parameters là các thông số kèm theo khi gửi yêu cầu lên server

Header Parameters

2 tháng ago in H
Khi thao tác với các website thì chúng ta có hai hành động, thứ nhất đó là gửi yêu cầu lên server và ta gọi là request, hành động thứ ...

Hàm Filters trong PHP

2 tháng ago in H
PHP Filters là một extension được tích hợp sẵn vào thư viện của PHP, đây là một thư viện dùng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu ...

Hàm header() trong php

2 tháng ago in H
Hàm header() trong php được dùng để gửi một HTTP header thô tới trình duyệt. Trong tiếng anh thì có định nghĩa như sau: header() is ...

Hàm MIN trong SQL

2 tháng ago in H
Hàm MIN trong SQL được sử dụng để trả lại giá trị tối thiểu của một biểu thức trong câu lệnh SELECT. Ví dụ, bạn muốn biết mức lương tối ...

BETWEEN trong SQL

2 tháng ago in B
BETWEEN trong SQL là mệnh đề để xác định dữ liệu trong một khoảng nào đó khi mà ta đã biết giá trị Max và giá trị Min. Cú pháp: ...

SELECT trong SQL

2 tháng ago in S
Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Kết quả được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là tập kết quả. ...

Lệnh SHOW COLUMNS trong SQL

2 tháng ago in L
Lệnh SHOW COLUMNS hiển thị thông tin về các cột trong một bảng nhất định. Ví dụ hiển thị thông tin về bảng user: SHOW COLUMNS FROM user ...

Lệnh SHOW TABLES trong SQL

2 tháng ago in L
Lệnh SHOW TABLES được sử dụng để hiển thị tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL hiện đang được chọn.

Biến $_SERVER trong PHP

2 tháng ago in B
Biến $_SERVER là một mảng chứa thông tin như header, path, và vị trí script. Các entry trong mảng này được tạo bởi Web Server. Sẽ không ...

SVG (Scalable Vector Graphics)

2 tháng ago in S
SVG là viết tắt của Scalable Vector Graphics và nó là một ngôn ngữ để mô tả đồ họa 2D và các ứng dụng đồ họa trong XML và XML sau đó ...