Khái niệm, định nghĩa SELECT trong SQL là gì?

Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
Kết quả được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là tập kết quả.

Truy vấn có thể lấy thông tin từ các cột đã chọn hoặc từ tất cả các cột trong bảng.
Để tạo một câu lệnh SELECT đơn giản, hãy chỉ rõ (các) tên của (những) cột bạn cần từ bảng.
Cú pháp của câu lệnh SQL SELECT:

SELECT column_list FROM table_name

– column_list: bao gồm một hoặc nhiều cột từ dữ liệu được truy xuất
– table-name: tên của bảng mà từ đó lấy thông tin