Khái niệm, định nghĩa session_start() trong PHP là gì?

Dòng lệnh session_start() sẽ đăng ký phiên làm việc của người dùng trên Server, đầu tiên hàm này kiểm tra một session đã được bắt đầu hay chưa, nếu chưa thì nó sẽ bắt đầu một session, từ đó Server sẽ tạo ra một ID riêng không trùng lặp để nhận diện cho client hiện tại. Dòng này bắt buộc có.

Lời gọi hàm session_start() này được đề nghị đặt ở đầu của trang.