Khái niệm, định nghĩa SetRequest trong SNMP là gì?

SetRequest là bản tin được manager gửi cho agent để thiết lập giá trị cho một object nào đó.

Ví dụ :

  • Có thể đặt lại tên của một máy tính hay router bằng phần mềm SNMP manager, bằng cách gửi bản tin SetRequest có OID là 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (sysName.0) và có giá trị là tên mới cần đặt.
  • Có thể shutdown một port trên switch bằng phần mềm SNMP manager, bằng cách gửi bản tin có OID là 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 (ifAdminStatus) và có giá trị là .

Chỉ những object có quyền READ_WRITE mới có thể thay đổi được giá trị.