Khái niệm, định nghĩa SQLObject là gì?

SQLObject là một O R M trong Python, nó có chức năng chính là “map” một record trong cơ sở dữ liệu SQL và đối tượng Python.

THÔNG TIN CHÍNH

Một nhiệm vụ phổ biến khi bắt đầu xây dựng một web service bất kỳ là làm sao để xây dựng một cơ sở dữ liệu chắc chắn, bền vững. Trong quá khứ, lập trình viên sẽ phải viết những câu lệnh SQL, thông qua chúng, để thiết database hay lấy dữ liệu từ database. Ngày nay, lập trình viên có thể sử dụng object-relational mapping( ORM) thay vì các câu lệnh SQL phức tạp, và khó khăn trong việc bảo trì, đọc hiểu và chỉnh sửa.

ORM là một công nghệ lập trình, cho phép chuyển đổi (convert) từ những data trong database với những đối tượng trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Thông thường, những ngôn ngữ hướng đối tượng như python tồn tại những kiểu không thể thể hiện bằng các kiểu nguyên thủy(giống như là integer, string) .

Trong SQLObject, dữ liệu được “map” theo cách cũng giống như trong Sqlalchemy: một bảng được “map” với một class , một record được “map” với một object, một column được “map” với một thuộc tính(attribute) của object. Do đó nó làm cho việc truy vấn các đối tượng Python trừu tượng hơn dựa trên những câu truy vấn SQL trong cơ sở dữ liệu.