Khái niệm, định nghĩa Storm là gì?

Storm là môt Python O R M , cho phép “map” một đối tượng Python tới một hay nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu. Điều này tạo điều kiện cho developer tạo ra những câu truy vấn phức tạp lấy dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau khi lấy thông tin của một đối tượng Python.

THÔNG TIN CHÍNH

Storm được phát triển tích hợp trong Python tại Canonical Ltd, công ty đứng sau Unbuntu, nơi đã phát triển Launchpad và Landscape , những ứng dụng này đã được ra mắt năm 2007, và nó là những ứng dụng free

Cũng giống như SQLAlchemy và SQLObject, Storm cũng “map” một bảng với một class, một record với một object và một column với một thuộc tính. Tuy nhiên , so sánh với SQLAlchemy , Một bảng của Storm không bắt buộc phải là lớp con (subclasses) của một lớp cha( superclasses) nào đó trong framework-specific, tuy nhiên trong SQLAlchemy, mọi bảng đều là lớp con(subclasses) của sqlalchemy.ext.declarative.declarative_bas. Trong SQLObject, mọi bảng đều là lớp con(subclasses) của sql.SQLObject

Giống như SQLAlchemy, Storm Store cũng lưu trữ các hành động của đối tượng như các backend database, các phép toán được cached trong memory và được commit vào database một lần duy nhất khi phương thức commit được gọi đến. Nó cũng khá giống với đối tượng session của Sqlalchemy.

Link tải Storm