Khái niệm, định nghĩa Sự kiện trong Javascript là gì?

Sự kiện trong Javascript là một hành động nào đó tác động lên đối tượng HTML mà ta có thể bắt được sự kiện này và thực hiện những hành động nào đó.

Tất cả các sự kiện thông dụng:

STT Event Name Description
1 onclick Xảy ra khi click vào thẻ HTML
2 ondbclick Xảy ra khi double click vào thẻ HTML
3 onchange Xảy ra khi giá trị (value) của thẻ HTML đổi. Thường dùng trong các đối thẻ form input
4 onmouseover Xảy ra khi con trỏ chuột bắt đầu đi vào thẻ HTML
5 onmouseout Xảy ra khi con trỏ chuột bắt đầu rời khỏi thẻ HTML
6 onmouseenter Tương tự như onmouseover
7 onmouseleave Tương tự như onmouseout
8 onmousemove Xảy ra khi con chuột di chuyển bên trong thẻ HTML
9 onkeydown Xảy ra khi gõ một phím bất kì vào ô input
10 onload Xảy ra khi thẻ HTML bắt đầu chạy, nó giống như hàm khởi tạo trong lập trình hướng đối tượng.
11 onkeyup Xảy ra khi bạn gõ phím nhưng lúc bạn nhã phím ra sẽ được kích hoạt
12 onkeypress Xảy ra khi bạn nhấn môt phím vào ô input
14 onblur Xảy ra khi con trỏ chuột rời khỏi ô input
15 oncopy Xảy ra khi bạn copy nội dung của thẻ
16 oncut Xảy ra khi bạn cắt nội dung của thẻ
17 onpaste Xảy ra khi bạn dán nội dung vào thẻ

Ví dụ:

Viết chương trình khi người dùng copy nội dung của website thì thông báo là bạn đã copy thành công

<html>
  <body>
    <script language="javascript">
      // Hàm show kết quả
      function show_message()
      {
        alert("Bạn đã copy thành công");
      }
    </script>
    <h3>Hãy copy dòng chữ dưới đây:</h3>
    <div oncopy="show_message()">Chào mừng các bạn đến với website freetuts.net</div>
  </body>
</html>