Khái niệm, định nghĩa sysName là gì?

sysName là object cho ta biết tên thiết bị hỗ trợ SNMP đó.