Khái niệm, định nghĩa Tệp CSV là gì?

Tệp CSV là một tệp giá trị được phân cách bằng dấu phẩy. Khi văn bản và số được lưu trong một tệp CSV, thật dễ dàng để di chuyển chúng từ một chương trình khác. Ví dụ, bạn có thể xuất liên hệ của bạn từ Google ở định dạng CSV, và sau đó nhập chúng vào Outlook.

Tệp CSV có thể dùng với Excel hoặc bất kỳ chương trình bảng tính nào khác. Tệp CSV khác các loại tệp bảng tính trong đó bạn không thể lưu mọi định dạng, và bạn không thể lưu công thức.

Mỗi một trường trong tập tin CSV tương ứng với một bản ghi trong CSDL, hoặc một hàng trong bảng tính. Mỗi một trường trong bản ghi trong CSDL hoặc hàng trong bảng tính được ngăn cách bởi dấu phẩy. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng các ký tự khác để ngăn cách các trường với nhau, như phím tab chẳng hạn.

Nếu nội dung của trường hay ô có chứa dấu phẩy, thì nội dung của trường hoặc ô phải được đóng trong dấu nháy đơn (‘) hoặc kép (“).