Khái niệm, định nghĩa Thuộc tính autoplay của thẻ audio trong HTML5 là gì?

Khi thuộc tính autoplay này được xác định, âm thanh sẽ bắt đầu phát ngay khi nó đã sẵn sàng, mà không yêu cầu sự cho phép của khách truy cập.

Ví dụ: