Khái niệm, định nghĩa Thuộc tính Cellpadding trong table HTML là gì?

Thuộc tính Cellpadding là khoảng cách từ chữ trong ô đến đường viền của ô

Ví dụ:

<table border="1" cellpadding="10">
<tr>
 <td>01</td>
 <td>11</td>
</tr> 
<tr>
 <td>02</td>
 <td>12</td>
</tr>
</table>