Khái niệm, định nghĩa Thuộc tính Cellspacing trong table HTML là gì?

Thuộc tính Cellspacing là khoảng cách giữa các ô với nhau

Ví dụ:

<table border="1" cellspacing="10">
<tr>
  <td>01</td>
  <td>11</td>
</tr>   
<tr>
  <td>02</td>
  <td>12</td>
</tr>
</table>