Khái niệm, định nghĩa Thuộc tính position trong CSS là gì?

Nếu như bạn muốn di chuyển một phần tử nào đó mà không ảnh hưởng đến bố cục của website thì sẽ có một giải pháp đó là sử dụng thuộc tính position. Cái tên nói lên tất cả, position là thuộc tính giúp bạn tùy chỉnh khu vực hiển thị cho phần tử và việc tùy chỉnh này không hề làm ảnh hưởng đến các phần tử khác.

Thuộc tính position xác định loại của phương pháp định vị trí cho thành phần.

Thuộc tính position thường dùng kèm với các thuộc tính định vị trí: left, right, bottom, top

Cấu trúc

Với giá trị như sau:

Thuộc tínhgiá trịVí dụMô tả
positionstaticposition: static;Thành phần sẽ nằm theo thứ tự trong văn bản, đây là dạng mặc định.
relativeposition: relative;Định vị trí tuyệt đối cho thành phần.
absoluteposition: absolute;Định vị trí tuyệt đối cho thành phần theo thành phần bao ngoài (thành phần định vị trí tương đối position: relative;) hoặc theo cửa sổ trình duyệt.
fixedposition: fixed;Định vị trí tương đối cho thành phần theo cửa sổ trình duyệt.
inheritposition: inherit;Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).