Khái niệm, định nghĩa Tiến trình là gì?

Một tiến trình là một chương trình đang được thi hành.

Một tiến trình phải sử dụng tài nguyên nhƣ thời gian sử dụng CPU, bộ nhớ, tập tin, các thiết bị nhập xuất để hoàn tất công việc của nó. Các tài nguyên này đƣợc cung cấp khi tiến trình đƣợc tạo hay trong quá trình thi hành.

Một tiến trình là hoạt động (active) hoàn toàn-ngược lại với một tập tin trên đĩa là thụ động (passive)-với một bộ đếm chương trình cho biết lệnh kế tiếp đƣợc thi hành.Việc thi hành đƣợc thực hiện theo cơ chế tuần tự , CPU sẽ thi hành từ lệnh đầu đến lệnh cuối.

Một tiến trình đƣợc coi là một đơn vị làm việc của hệ thống. Một hệ thống có thể có nhiều tiến trình cùng lúc , trong đó một số tiến trình là của hệ điều hành, một số tiến trình là của người sử dụng. các tiến trình này có thể diễn ra đồng thời.

1 comment

  1. Pingback: SQLite – Nguyễn Bá Giang

Comments are closed.