Khái niệm, định nghĩa Tín hiệu tương tự là gì?

Tín hiệu tương tự là tín hiệu có giá trị thay đổi liên tục theo thời gian.