Khái niệm, định nghĩa Tín hiệu số là gì?

Tín hiệu số là tín hiệu đã được lấy mẫu và lượng tử hóa.