Khái niệm, định nghĩa Tính đa hình là gì?

Tính đa hình cho phép các chức năng (method) khác nhau được thực thi khác nhau trên các đối tượng khác nhau. Nói nôm na đơn giản hơn là bạn có 3 lớp A,B,C kế thừa nhau và trong 3 lớp này có ba method cùng tên là show(); . Khi ta tạo mới đối tượng cho các lớp trên thì những đối tượng này gọi tới method show() nằm ở lớp nào thì thực thi chức năng phương thức ở lớp đó. Bởi vì chúng kế thừa nên sử dụng rõ tính đa hình này.
Có đa hình tĩnh và đa hình động.