Khái niệm, định nghĩa Tính kế thừa là gì?

Tính kế thừa ở đây là gì ? Là sự kế thừa, tái sử dụng phương thức, thuộc tính của lớp cơ sở. Và lớp kế thừa được gọi là lớp con, nó sẽ thừa hưởng những gì lớp cha có và cho phép. Kế thừa giúp tiết kiệm thời gian viết code, tái sử dụng và mở rộng hiệu quả, dễ bảo trì sửa chữa. Có 2 loại thừa kế, đó là đa thừa kế và đơn thừa k.

– Đa thừa kế là một lớp con có thể kế thừa từ hai hoặc nhiều lớp cha (lớp cơ sở). Nó mang lại sự phức tạp, trùng lặp không đáng có . . .Chúng ta không tìm hiểu thêm tại đây
– Đơn thừa kế là một lớp con chỉ kế thừa từ một lớp cha. Và tất nhiên một lớp cha có thể có nhiều lớp con kế thừa từ nó và lớp con đó có thể là lớp cha của lớp khác.