Khái niệm, định nghĩa Topology là gì?

Topology mạng là cấu trúc hình học không gian, là cách bố trí phần tử của mạng cũng như cách nối giữa chúng với nhau.

Thông thờng mạng có 3 dạng cấu trúc là:

  • Mạng dạng hình sao (Star Topology).
  • Mạng dạng vòng (Ring Topology).
  • Mạng dạng tuyến (Linear Bus Topology).

Ngoài 3 dạng cấu hình kể trên còn có một số dạng khác biến tớng từ 3 dạng này nh mạng dạng cây, mạng dạng hình sao – vòng, mạng hỗn hợp,v.v….