Khái niệm, định nghĩa Trích lọc dữ liệu là gì?

Trích lọc dữ liệu là bước tuyển chọn, tích hợp những tập dữ liệu cần được khai phá từ các tập dữ liệu lớn ( databases, data warehouses, data repositories) ban đầu theo một số tiêu chí nhất định.