Khái niệm, định nghĩa Ví dụ tùy chỉnh thông báo trong Javascript ES6 là gì?

Kết quả

CustomError
Printing Custom Error message

Nếu hàm MyError để trống thì kết quả sẽ là

CustomError
Default Error Message