Khái niệm, định nghĩa Ví dụ tùy chỉnh thông báo trong Javascript ES6 là gì?

function MyError(message) { 
   this.name = 'CustomError'; 
   this.message = message || 'Default Error Message';  
} try { 
   throw new MyError('Printing Custom Error message'); 
} 
catch (e) { 
   console.log(e.name);      
   console.log(e.message);  
}

Kết quả

CustomError
Printing Custom Error message

Nếu hàm MyError để trống thì kết quả sẽ là

CustomError
Default Error Message