Vue-x

Vue.js là làm việc với các component, tuy nhiên từ trước đến giờ chúng ta chưa có cách nào giúp chia sẻ trạng thái giữa các component này, hoặc có nhưng mã nguồn rất khó duy trì đặc biệt với các dự án lớn. Vuex là thư viện giúp quản lý trạng thái các component trong Vue.js, Vue-x là nơi lưu trữ tập trung cho tất cả các component VueJs trong một ứng dụng!