Khái niệm, định nghĩa Wana Decrypt0r 2.0 là gì?

Wana Decrypt0r 2.0 là một biến thể của Wanna Cry.

Chưa có nhiều thông tin về biến thể của Wanna Cry này, chỉ mới biết là tên file sẽ có dạng MS17-010.exe.