Khái niệm, định nghĩa Web browser (Trình duyệt Web) là gì?

Bản thân các trình duyệt web (Tiếng anh: Web browser) là những chương trình phức tạp được tạo thành từ nhiều thành phần khác nhau: thành phần truyền thông (networking) chịu trách nhiệm truyền và nhận dữ liệu với chương trình máy chủ; thành phần hiển thị (rendering/layout engine); thành phần thông dịch lệnh JavaScript (JavaScript Interpreter) chịu trách nhiệm dịch và thực thi các lệnh của JavaScript, v.v… Mỗi trình duyệt thường dùng một layout engine đặc trưng: Gecko (dùng trong Mozilla), Presto (dùng trong Opera), Trident (dùng trong Internet Explorer), WebKit (dùng trong Safari, Chromium, Google Chrome), Blink (WebKit 2013), Servo (Mozilla & Samsung).

Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh, đoạn phim, nhạc, trò chơi và các thông tin khác ở trên một trang web của một địa chỉ web trên mạng toàn cầu hoặc mạng nội bộ. Văn bản và hình ảnh trên một trang web có thể chứa siêu liên kết tới các trang web khác của cùng một địa chỉ web hoặc địa chỉ web khác. Trình duyệt web cho phép người sử dụng truy cập các thông tin trên các trang web một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua các liên kết đó. Trình duyệt web đọc định dạng HTML để hiển thị, do vậy một trang web có thể hiển thị khác nhau trên các trình duyệt khác nhau.