Khái niệm, định nghĩa WS – Wide Screen là gì?

WS – Wide Screen màn hình rộng – rộng như kiểu ghép mấy màn hình bình thường lại với nhau.