Abstract Class

Abstract Class: Nghĩa tiếng Việt là lớp trừu tượng. Bản chất abstract class là một class vì vậy có tất cả tính chất của một class (có thể có biến, có hàm,..). Chỉ có điểm khác duy nhất là abstract class có abstract methods (các phương thức trừu tượng) trong khi class bình thường không có.