Cgroups

Cgroups là cơ chế đặc biệt được cung cấp bởi kernel Linux cho phép chúng ta cấp phát các kiểu tài nguyên như processor time, số processes cho mỗi group, lượng memory cho mỗi group hay kết hợp các tài nguyên đó cho một process hoặc một tập các processes. Cgroups được tổ chức theo dạng phân cấp và cơ chế này cũng tương tự như các process thông thường, vì chúng cũng được tổ chức theo dạng phân cấp và các child cgroups (hay còn được gọi là cgroups con) kế thừa một tập các tham số nhất định từ parent cgroup (cgroups cha).