JWT (JSON Web Token)

JWT là viết tắt của “JSON Web Token” – một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) cho việc bảo việc trong truyền tải dữ liệu giữa các endpoint.

A JSON Web Token (JWT) is a JSON object that is defined in RFC 7519 as a safe way to represent a set of information between two parties. The token is composed of a header, a payload, and a signature.

— Mình tạm dịch: —

JWT là một JSON object được định nghĩa trong chuẩn RFC 7519 như là một cách an toàn để trao đổi thông tin giữa hai bên. Và Token thì bao gồm một header, một payload và một chữ ký.