PreLoaders trong webpack

PreLoaders Là các tiền xử lý được nạp khi chạy các modul loader. Nó sẽ load các ESLint(check cú pháp) JSHint. Thường mình sẽ config cái này khi code trên môi trường dev. Còn môi trường product sẽ xoá đi đỡ mất công phải check các kiểu mất thời gian