RxJS

RxJS là một thư viện cho chương trình soạn bất đồng bộ và dựa trên sự kiện sử dụng trình tự có thể quan sát (observable). Nó cung cấp 1 kiểu lõi ( Observable), các kiểu vệ tinh (ObserverSchedulersSubjects) và toán tử lấy cảm hứng từ mảng (mapfilterreducerevery,…) cho phép thao tác các sự kiện bất đồng bộ như tập hợp (collections)

Hãy nghĩ về RxJS giống như Lodash cho các sự kiện.