XAML(eXtensible Application Markup Language)

XAML – Extensible Application Markup Language (phát âm là “zammel”) là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để thể hiện các đối tượng trong .NET.  XAML là biến thể của Microsoft dựa trên XML nhằm mô tả một GUI. 

THÔNG TIN CHÍNH

Mặc dù XAML là một công nghệ có thể dùng để giải quyết nhiều loại vấn đề khác nhau, nhưng vai trò chính của nó là dùng để xây dựng giao diện người dùng WPF. Nói cách khác, XAML documents sẽ định nghĩa cách sắp xếp, thể hiện các control, buttons trong cửa sổ của một chương trình WPF.

Trong những GUI framework trước, như Winforms, một GUI được tạo bằng cùng một ngôn ngữ mà ngôn ngữ đó bạn sẽ sử dụng để tương tác với GUI, ví dụ C# hoặc VB.NET và thường được duy trì bởi nhà thiết kế (Ví dụ: VisualStudio), nhưng với XAML, Microsoft đang đi theo một cách khác. Giống như HTML, bạn có thể dễ dàng viết và chỉnh sửa GUI của mình.

Khi bạn tạo một Window hoặc một Page, nó sẽ bao gồm một tệp XAML và một tệp CodeBehind, chúng sẽ cùng cấu thành nên một Window/Page. Tệp XAML mô tả interface với tất cả các element, trong khi tệp CodeBehind xử lý tất cả các Event(sự kiện) và có quyền truy cập để điều khiển sự hoạt động của XAML.

XAML mở ra cho bạn khả năng kết hợp vô cùng phong phú, bởi vì các công cụ thiết kế khác có thể hiểu được định dạng XAML. Ví dụ, một designer kinh nghiệm có thể sử dụng một công cụ như Expression Design để thiết kế giao diện cho ứng dụng WPF của bạn, hoặc một công cụ như Expression Blend để xây dựng các hiệu ứng animation cho nó.

Hiện nay, XAML có một tập con như:

  • WPF XAML chứa các thành phần dùng để mô tả nội dung WPF như hình ảnh vector, các controls, documents. Hiện nay, đây là ứng dụng quan trọng nhất của XAML.
  • XPS XAML là một tập con của WPF XAML sử dụng các quy tắc của XML để tạo ra các tài liệu điện tử. Nó được công bố như một bộ phận tách rời của chuẩn XML Paper Specification (XPS).
  • Silverlight XAML cũng là một bộ phận của WPF XAML được sử dụng trong các ứng dụng Silverlight.
  • WF XAML chứa các thành phần để biểu diển các nội dung của Windows Workflow Foundation (WF).