Khái niệm, định nghĩa Xóa phần tử từ đầu Mảng trong Javascript là gì?

Xóa phần tử từ đầu Mảng