Khái niệm, định nghĩa Xử lý dữ liệu là gì?

Khái niệm: Xử lý dữ liệu là một dãy các hành động hoặc các thao tác chuyển đổi các dữ liệu đầu vào thành dữ liệu đầu ra hữu ích.