Khái niệm, định nghĩa Abstract trong PHP là gì?

Lớp Abstract sẽ định nghĩa các hàm (phương thức) mà từ đó các lớp con sẽ kế thừa nó và Overwrite lại (tính đa hình). Tất cả các phương thức của lớp abstract đều phải được khai báo là abstract và phải ở mức protected và public, không được ở mức private. Lớp Abstract có thể có thuộc tính nhưng thuộc tính không được khai báo là abstract, và bạn không thể khởi tạo một biến của lớp Abstract được.

Để khai báo một lớp Abstract ta dùng cú pháp sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
abstractclassBaseClass
{
    // phương thức ở mức protected
    abstractprotectedfunctionhello();
 
    // Phương thức ở mức public
    abstractpublicfunctionhi();
}

Abstract để làm gì?

– Đó là, trong lập trình, khi bạn (hoặc một người nào đó) xây dựng một hệ thống website, và trong quá trình xây dựng (code) lên hệ thống ấy, bạn muốn ép buộc người lập trình phải tuân thủ theo một số các phương thức và các phương thức này đã được định nghĩa sẵn những thứ cơ bản, để giúp cho lập trình viên có thể kế thừa các phương thức này và phát triển lớp con của họ.