Khái niệm, định nghĩa APC trong PHP là gì?

 APC là một bộ nhớ cache opcode có thể tăng tốc độ của các ứng dụng PHP của bạn, bằng cách cache cả mã PHP và biến người dùng. Thêm APC để một ứng dụng thường là kết quả trong cải thiện thời gian phản ứng ứng dụng, giảm tải máy chủ và người dùng hạnh phúc hơn.