Khái niệm, định nghĩa authenticationFailure là gì?

authenticationFailure là generic trap thông báo rằng thiết bị gửi bản tin này đã nhận được một bản tin không được chứng thực thành công (bản tin bị chứng thực không thành công có thể thuộc nhiều giao thức khác nhau như telnet, ssh, snmp, ftp, …).

Thông thường trap loại này xảy ra là do user đăng nhập không thành công vào thiết bị.