Khái niệm, định nghĩa Bảo vệ trên Facebook là gì?

Facebook áp dụng những biện pháp bảo mật hàng đầu để giúp bảo vệ bạn và dữ liệu của bạn khi bạn sử dụng Facebook.

Duyệt an toàn là một cách Facebook bảo vệ thông tin của bạn. Hoạt động của bạn (ví dụ: đăng trạng thái hoặc gửi tin nhắn) được mã hóa, nghĩa là hoạt động được chuyển thành mã để mọi người không thể truy cập trái phép.

Nếu bạn vô tình nhấp vào một bài viết spam, chúng tôi có các công cụ giúp kiểm tra xem máy tính của bạn có bị nhiễm vi-rút không và giúp bạn loại bỏ vi-rút.

Về thông tin cá nhân của bạn, Facebook không chia sẻ thông tin này khi chưa được bạn cho phép (trừ khi pháp luật yêu cầu). Để tìm hiểu thêm thông tin về bạn mà Facebook nhận được và cách chúng tôi sử dụng thông tin này, hãy truy cập phần Thông tin này được chia sẻ như thế nào? trong chính sách dữ liệu của Facebook.