Checkbox trong html là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 214

Check box là một phần của html, nó định nghĩa các nút có thể ấn để chọn. Có một dãy select trong thẻ option, bạn check vào giá trị nào html sẽ nhận giá trị đó. Gía trị check box thường thấy trong các form nhập liệu. 

Kèm nút submit, sau khi ấn nút submit nó sẽ gửi dữ liệu về tầng xử lý để lưu trữ dữ liệu vào database.

<form action="/senddta.php">
  <input type="checkbox" id="data1" name="data1" value="Đi học">
  <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
  <input type="checkbox" id="data2" name="data2" value="Không đi học">
  <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
  <input type="checkbox" id="data3" name="data3" value="Đi học muộn một chút">
  <label for="vehicle3"> I have a boat</label><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

 

* Kết quả

    I have a bike
    I have a car
    I have a boat