Khái niệm, định nghĩa Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?

Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ.

Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ có các đặc trưng chính sau:

• Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác;

• Các bộ là phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng;

• Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng;