Combo Box trong HTML là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 82

Combo Box: Dùng để tạo danh sách xổ xuống cho phép người dùng lựa chọn

*Cấu trúc:

<select name = "name">

[<optgroup label = "label">]

<option [selected] value = "value">Text</option>

.......

[</optgroup>]

<option [selected] value = "value">Text</option>

.......

</select>

* Ví dụ

<select>
<optgroup label="Hùng">
<option>Đẹp trai</option>
<option>Khoai to</option>
</optgroup>
</select>

* Hiển thị