Khái niệm, định nghĩa compact() trong Laravel là gì?

compact() trong Laravel dùng khi muốn truyền thêm nhiều dữ liệu hơn vào view.

Ví dụ