Khái niệm, định nghĩa CURLOPT_RETURNTRANSFER trong Curl PHP là gì?

CURLOPT_RETURNTRANSFER trong Curl PHP sẽ thực thi và in ra kết quả luôn nếu false còn true thì sẽ trả kết qua tại hàm curl_exec, thế nên lúc này ta cần phải echo nó mới có thể hiển thị trên trình duyệt.