Khái niệm, định nghĩa delete() trong Laravel là gì?

delete() trong Laravel là phương thức sử dụng để xóa trường dữ liệu theo vị trí thiết lập

Ví dụ

delete() sẽ xóa theo vị trí $id được truyền vào