Khái niệm, định nghĩa File ldf là gì?

File .ldf là tập tin Log (Transaction log file – tên file có phần mở rộng là .ldf) : đây là file ghi lại tất cả những thay đổi diễn ra trong một database và chứa đầy đủ thông tin để có thể roll back hay roll forward khi cần.