Khái niệm, định nghĩa Flask là gì?

Flask là một web frameworks, nó thuộc loại micro-framework được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python. 

THÔNG TIN CHÍNH

Lask cho phép bạn xây dựng các ứng dụng web từ đơn giản tới phức tạp. Nó có thể xây dựng các api nhỏ, ứng dụng web chẳng hạn như các trang web, blog, trang wiki hoặc một website dựa theo thời gian hay thậm chí là một trang web thương mại. Flask cung cấp cho bạn công cụ, các thư viện và các công nghệ hỗ trợ bạn làm những công việc trên.

Flask là một micro-framework. Điều này có nghĩa Flask là một môi trường độc lập, ít sử dụng các thư viện khác bên ngoài. Do vậy, Flask có ưu điểm là nhẹ, có rất ít lỗi do ít bị phụ thuộc cũng như dễ dàng phát hiện và xử lý các lỗi bảo mật.

CÀI ĐẶT FLASK

Đầu tiên bạn mở terminal và cài một môi trường ảo với câu lệnh:

Tạo một môi trường cho ứng dụng

Trên Linux bạn sẽ thấy các lệnh cài đặt cho flask:

Bây giờ bạn có 1 thư mục flask trong thư mục microblog. bạn có thể bắt đầu viết ứng dụng đầu tiên của mình. Bạn cd ra folder microblog và tạo cấu trúc thư mực cơ bản cho ứng dụng:

Ở đây thư mục app bạn sẽ đặt các package của ứng dụng. Static bạn đặt các css, js, image. thư mục templates đặt các template.
Tiếp theo trong thư mục app sẽ viết khai báo script cho thư mục app(app/init.py)

Đoạn script trên sẽ tạo ra đối tượng (class Flask) và import views module mà chúng ta sẽ viết.

Views là điều khiển các response cho request từ browser hoặc client khác. Mỗi module đuược viết bằng python và mỗi function view được mapped tới một hoặc nhiều request URLs.

Chúng ta viết function đầu tiên trong (file app/views.py):

Đoạn view đơn giản trả về 1 string hiển thị cho client là web browser. 2 route trên tạo ra mapping từ URLs / và /index tới function

Bước cuối cùng tạo ra script khởi chạy web server cho ứng dụng. Tạo ra sript run.py và đặt và thư mục root:

Bây giờ để khởi chạy ứng dụng. bạn chạy đoạn script:

Sau đó:

Bây giờ bạn có thể bật web browse lên và chay: