Khái niệm, định nghĩa coldStart là gì?

coldStart là generic trap thông báo rằng thiết bị gửi bản tin này đang khởi động lại (reinitialize) và cấu hình của nó có thể bị thay đổi sau khi khởi động.