Khái niệm, định nghĩa GetBulkRequest là gì?

GetBulkRequest là phương thức cho phép lấy thông tin quản lý từ nhiều phần trong bảng.

Các bản tin Get/GetNext vẫn có thể  lấy cùng lúc nhiều object bằng cách đưa tất cả  chúng vào danh sách variable-bindings trong bản tin request, tuy nhiên, kích thước của câu hỏi có thể bị giới hạn bởi agent. Nhưng GetBulk có thể  lấy nhiều object mà chỉ cần chỉ  ra 1 object trong variable-bindings. Hai trường cần khai báo trong “getbulk” là:  “nonrepeaters” và ”max-repetitions”. Nonrepeaters  báo cho agent biết N đối tượng đầu tiên có thể trả lời lại như một câu lệnh ”get” đơn mã, repeaters báo cho agent biết cần cố gắng tăng lên tối đa M yêu cầu ”getnext” cho các đối tượng còn lại.