Hàm addslashes trong PHP là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 14

Hàm addslashes ( $str ) này sẽ thêm dấu gách chéo trước những ký tự (‘, “, \) trong chuỗi $str.

Ví dụ:

echo addslashes ("Die.vn's a website learning online");

// Kết quả là Die.vn\'s a website learning online

Tag: addslashes