Khái niệm, định nghĩa Hàm array_chunk() trong PHP là gì?

Hàm array_chunk() trong PHP chia một mảng thành một số lượng là size các Chunk. Chunk cuối có thể chứa một số lượng phần tử ít hơn size.

Cú pháp

Tham số

Tham sốMiêu tả
inputMảng đầu vào
sizeKích cỡ của mỗi chunk
preserve_keysKhi được thiết lập là TRUE, các key sẽ được bảo vệ. Mặc định là FALSE sẽ lập chỉ mục lại chunk

Giá trị trả về

Trả về một mảng đa chiều đã được đánh chỉ mục, bắt đầu từ 0, với mỗi chiều chứa size phần tử.

Ví dụ:

Kết quả: